Montien Surawong Hotel

รู้หรือไม่?
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ ที่หลายๆคนรูจักกันในนามโรงแรมที่มีข้าวมันไก่ที่รสชาติถูกปากใครหลายๆคนยังเลือกใช้ลำโพง AUDAC เพื่อให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในการฟังเพลงอย่างมีความสุข


Did you know?
Montien Surawong Hotel Many people are known as hotels with delicious chicken rice. Many people still choose to use AUDAC speakers to give customers the pleasure of listening to music.